Condicions de Contractació

Darrera actualització: Juny de 2023.

1. ÀMBIT I OBJECTE DE LES PRESENTS CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

1.1. Àmbit d'aplicació

Les presents Condicions de Contractació (les “CC” o el “Contracte”) contenen els termes i condicions que governaran l'accés i ús dels Serveis Oferts (conforme es defineix aquest terme més endavant) a la pàgina web amb domini https:// https://www.discmedi.com/ca/ (la “Pàgina Web”).

El Contracte suposa un acord entre el responsable titular d'aquesta web i negoci, DISCMEDI, S.A. (d'ara endavant, “DISCMEDI”, “nosaltres”, “el nostre/s, la nostra/es”) i tu o l'entitat a la que representis (“tu”, “teu/va ”, “Client”, “Usuari”).

T'informem que DISCMEDI pot actualitzar aquestes condicions amb certa freqüència. Quan ho portem a terme, es publicarà un avís a la nostra plataforma amb aquestes condicions actualitzades. Això no obstant, qualsevol canvi que es faci en aquest text legal entrarà en vigor quan publiquem una versió modificada. Tot i que els canvis, no tindran caràcter retroactiu. Si no esteu d'acord amb algun canvi, notifiqueu-nos-ho a atencionalcliente@discmedi.com.

A la part superior d'aquest condicionat, s'indica quan s'han fet els canvis o les actualitzacions dels textos per última vegada, és a dir, la data. Com consta a l' Avís Legal , per contactar amb el nostre equip, ho pots fer amb les següents dades de contacte:

DISCMEDI, S.A.
CIF: A-58979246
Domicili social: Ronda del Guinardó, 59 bis, baixos 08024 Barcelona (Espanya)
Correu electrònic de contacte: atencionalcliente@discmedi.com
Correu electrònic de Protecció de Dades: lopd@discmedi.com
Telèfon de contacte: +34 932849516
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 45096, Foli 132, Full B 14131, Inscripció 21.

T’informem que la contractació en línia dels nostres serveis, oferts en aquesta Pàgina Web, està subjecta al que també disposen la resta de les polítiques legals aplicables, com l'Avís legal , la Política de Privacitat i la Política de Cookies .

1.2. Termes essencials per a una major comprensió de les presents condicions

Consumidor: Tota persona física o jurídica que actua de forma aliena a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió i que el protegeix la legislació de defensa del consumidor. Això és, en especial, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Contingut de Tercers: Informació o material ofert per tercers a la Pàgina Web.

Preu: Quantitat a pagar pel Servei Contractat.

Servei/s Contractat/es: És qualsevol servei que oferim a la nostra Pàgina Web i que ha estat finalment contractat on-line o via electrònica.

Servei/s Oferts/es: És qualsevol servei que oferim a la nostra Pàgina Web i que es pot contractar on-line o via electrònica.

Transacció/ns: Operació concreta per la qual es contracta finalment algun Servei Ofert.

1.3. Tipus de Clients i contractació dels nostres serveis

La contractació dels nostres serveis la pot efectuar qualsevol persona física o jurídica que així ho desitgi o necessiti sempre que tingui la majoria d’edat legal i disposi de la capacitat jurídica necessària per obrar, ja sigui actuant o no com a Consumidor.

Si subscrius aquest Contracte en representació d'una entitat, tal com la companyia per a la qual treballes, declares davant nostre que tens les facultats legals per obligar i representar aquesta entitat.

2. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ, REGISTRE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

De conformitat amb el que exigeix l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), se t'informa que el procediment de contractació consistirà en els passos següents:

(1) S'haurà d'accedir al producte o servei que es vulgui comprar o contractar.

(2) A continuació, hauràs de completar el formulari de compra emplenant-lo amb les teves dades de contacte i bancàries per procedir al pagament, entre d'altres.

(3) Després, hauràs de fer clic a la casella d'acceptació corresponent a les CC. Volem informar-te que les presents CC estaran disponibles en tot moment a la Web corporativa o al peu dels textos legals de la Pàgina Web. També, en rebràs una còpia un cop seleccionat i contractat el Servei.

(4) Després d'això, hauràs de confirmar el resum del Servei a contractar que es visualitzarà a la pantalla i ratificar l'operació, per això s'habilitarà una casella que digui “Comprar ara”, “ Buy now ” o similar .

(5) Amb això, es formalitzarà el Contracte i es procedirà al cobrament del Servei seleccionat. Des de DISCMEDI , t'enviarem un e-mail per confirmar-te que el cobrament s'ha executat correctament i t'enviarem el producte o t’habilitarem l'accés al contingut o servei contractat, així com còpia dels CC acceptats i factura electrònica, si escau.

3. SERVEIS OFERTS

El servei principal que oferim des de DISCMEDI és la venta de continguts audiovisuals en format físic o digital.

4. PREUS DELS SERVEIS CONTRACTATS

4.1. Preus

Els detalls sobre el preu que s'aplica a les transaccions que es realitzen mitjançant la nostra pàgina web es troben determinats en el detall de la contractació dels serveis que podrà visualitzar prèvia acceptació i formalització d'aquesta. En aquest moment, com a Client, podràs veure el detall dels preus que seran aplicables i que, en tot moment, hauran estat mostrats a la nostra Pàgina Web .

4.2. Impostos aplicables i despeses addicionals

S'aplicarà als Serveis contractats l'IVA o impost que apliqui a cada moment segons la llei, i la retenció pertinent, si escau. En tot cas, en seràs informat en el moment de la contractació.

4.3. Facturació

Tot pagament realitzat comporta l’emissió d’una factura a nom del Client o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la Transacció. Aquesta factura serà enviada en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada pel Client.

5. CONDICIONS APLICABLES ALS SERVEIS CONTRACTATS

5.1. Dret a modificar preus o condicions

DISCMEDI es reserva el dret a modificar el preu del servei, així com les condicions que siguin aplicables, que no tindran en cap cas efectes retroactius.

5.2. Particularitats i aclariments importants

(1) Preu final de la Transacció. El preu final de la Transacció s'indicarà abans de sol·licitar-te la confirmació final de pagament.

(2) Territori on oferim el servei. DISCMEDI opera principalment a Espanya peninsular, Ceuta, Melilla i Illes Canàries i Balears incloses. Tot i això, també ofereix els seus serveis a escala global.

6. FORMA DE PAGAMENT

6.1. Formes de pagament habilitades

Els pagaments es realitzaran mitjançant:

De la mateixa manera, des de DISCMEDI podem canviar la modalitat de gestió dels teus pagaments, de la qual cosa seràs avisat amb la suficient antelació, segons les disposicions que conté aquestes CC o segons comunicacions mantingudes amb el Client.

6.2. Mesures de seguretat aplicables a les formes de pagament

Amb la finalitat de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, utilitzem tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria com firewalls o procediments de control d'accessos, tot això amb l'objectiu d'evitar l'accés no autoritzat a dades.

Com a mesura complementària i amb l'objectiu de col·laborar en la prevenció del frau a través d'Internet, des de DISCMEDI ens reservem el dret de verificar les dades personals subministrades pels clients. Informar que nosaltres no recopilem dades de targetes dels nostres clients fent aquest tràmit mitjançant el sistema de TPV de la corresponent entitat bancària.

7. DURADA, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓ

7.1. Durada

El Servei tindrà la durada que s'especifiqui al detall de compra o de comanda, entès aquest com el termini en què el Client podrà gaudir del Servei i accedir als diferents continguts audiovisuals contractats.

7.2. Suspensió i efectes

Si d'acord amb aquestes CC hem de suspendre el Servei Contractat per incompliment contractual o per manca de pagament, (a) continuaràs sent responsable de tots els càrrecs que incorris durant el període de suspensió; i (b) no tindràs dret a obtenir accés al servei que haguessis contractat durant el termini en què es produeixi aquest impagament i fins a la seva esmena, en el moment del qual es reprendrà la prestació del servei sense que això impliqui el reinici del còmput de la durada del servei.

7.3. Terminació i els seus efectes

A la terminació del Servei Contractat pels motius recollits en aquestes CC, tots els teus drets sota aquest Contracte s'extingeixen immediatament i:

(i) Seguiràs sent responsable de tots els càrrecs que haguessis incorregut fins a la data de terminació i seràs responsable de tots els càrrecs que incorris durant el període posterior a la terminació.

(ii) Les clàusules relatives a les teves obligacions, propietat intel·lectual, protecció de dades personals, força major, competència, indemnització i limitacions i exoneracions a la responsabilitat de DISCMEDI continuaran vigents de conformitat amb els seus termes.

8. DEURES I OBLIGACIONS DEL CLIENT

(1) El Client es compromet a pagar el preu acordat pel servei adquirit, si escau, tot amb la diligència deguda i bona fe contractual.

(2) El Client s'obliga a fer un bon ús de la plataforma o pàgina web de DISCMEDI , així com a complir les condicions especificades de compra, com ara preus, entre d'altres.

(3) El Client es compromet a no infringir cap de les condicions que li sigui aplicable en virtut del que disposa aquest Contracte o a la resta de les notes legals aplicables a la Pàgina Web.

(4) Els Clients s'obliguen a fer un bon ús de la Pàgina Web i a utilitzar-la com cal, és a dir, per a les finalitats per a les quals ha estat creada.

(5) Com a Client t'obligues a fer un ús lícit dels nostres serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. Així mateix, garanteixes la veracitat i exactitud de les dades facilitades en omplir els formularis de registre i contractació, evitant la creació de perjudicis a DISCMEDI o altres Clients, com a conseqüència de la incorrecció d'aquests.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions i la resta de textos legals vinculats podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de DISCMEDI , sense necessitat de preavís i sense que això doni dret a cap mena d'indemnització.

9. INDEMNITZACIÓ

COM A CLIENT DEFENSARÀS, INDEMNITZARÀS I MANTENIRÀS INDEMNE A DISCMEDI DAVANT DE QUALSEVOL PÈRDUA O DANY QUE SURGI O RESULTI, EN RELACIÓ AMB L'INCOMPLIMENT D'AQUEST CONTRACTE O VIOLACIÓ DE QUALSEVOL RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL D'AQUESTES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ. PER AL CAS QUE EL CLIENT SIGUI UNA EMPRESA, AQUESTA RESPONDRÀ EN NOM DEL TREBALLADOR/A SENSE PERJUDICI QUE ES PUGUI REPERCUTIR AQUESTA RESPONSABILITAT AL TREBALLADOR/A.

10. FORÇA MAJOR

Ni el Client ni DISCMEDI incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa de força major. El compliment de l'obligació que correspongui es demorarà fins al cessament del cas de força major.

11. COMPETÈNCIA

El Client no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats amb DISCMEDI .

12. LIMITACIONS I EXONERACIONS A LA RESPONSABILITAT DE DISCMEDI

L'ÚS DEL SERVEI PER PART DEL CLIENT O ELS ARTICLES OBTINGUTS A TRAVÉS DEL SERVEI ÉS SOTA EL TEU PROPI RISC. ELS SERVEIS ES PROPORCIONEN "TAL QUAL", SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, DIRECTA O INDIRECTAMENT. PER TANT, DISCMEDI NO GARANTEIX NI ES RESPONSABILITZA QUE EL CONTINGUT PROPORCIONAT PER AQUEST SIGUI EXACTE, COMPLET I SENSE ERRORS.

DISCMEDI NO OFEREIX CAP GARANTIA QUE EL SERVEI ESTARÀ LLIURE D'ERRORS O ININTERROMPUT, QUE ELS ERRORS SERAN CORREGITS, QUE EL SERVEI O LA PÀGINA WEB O EL SERVIDOR QUE EL POSA A DISPOSICIÓ ESTÀ LLIURE O ELS PRODUCTES OBTINGUTS A TRAVÉS DEL SERVEI COMPLIRAN LES NECESSITATS O EXPECTATIVES DEL CLIENT. PER PODER UTILITZAR LA PÀGINA WEB, EL CLIENT HAURÀ D'UTILITZAR SISTEMES COMPATIBLES AMB ELS REQUERIMENTS TÈCNICS QUE S'INDIQUEN A LA PÀGINA WEB DE DISCMEDI EN EL MOMENT DE L'ACCEPTACIÓ D'AQUESTES CC. DISCMEDI NO ES RESPONSABILITZA QUE EN FUTURES ACTUALITZACIONS EL CLIENT NO PUGUI USAR EL SERVEI PER NO DISPOSAR, PER EXEMPLE, DE LES ÚLTIMES ACTUALITZACIONS DELS NAVEGADORS WEB.

LA PÀGINA WEB POT CONTENIR ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB QUE NO SÓN OPERATS PER DISCMEDI NI ESTAN RELACIONATS AMB LA MATEIXA. DISCMEDI NO ÉS RESPONSABLE PEL CONTINGUT, LA PRECISIÓ O LES OPINIONS EXPRESSADES EN DITS LLOCS WEB DE TERCERS, I NO ESTÀ OBLIGADA A EXAMINAR, MONITOREAR O CONTROLAR AQUESTS LLOCS WEB. UN CLIENT QUE ABANDONA EL LLOC WEB PER ACCEDIR A LLOCS WEB DE TERCERS HO FA SOTA EL SEU PROPI RISC.

13. CONDICIONS DE LLIURAMENT

El lliurament dels Serveis Oferts mitjançant aquesta Pàgina Web s'entendrà realitzat en el moment en què el Client rebi el correu electrònic de confirmació dels serveis contractats.

14. DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

14.1. Dret de desistiment

De conformitat amb el que especifica l'article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Clients, malgrat que el Client actuï com a consumidor, el seu dret de desistiment no s'aplica tenint en compte que DISCMEDI ofereix serveis que suposen un subministrament de contingut susceptible de ser gaudit i consumit amb caràcter immediat.

14.2. Devolucions

No procedirem a la devolució de l’import pagat pel Servei Contractat excepte que es tracti d’un producte o servei defectuós segons la normativa aplicable.

15. LLENGUA APLICABLE

En cas de divergències entre la versió en català de les CC i les seves eventuals traduccions, prevaldrà la versió en català.

16. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

16.1. Aspectes generals

Tots els drets sobre els continguts publicats i facilitats a la nostra Pàgina Web, relatius als serveis i productes que s'ofereixen, estan protegits per drets d'autor, drets sui generis sobre bases de dades i també per la normativa de marques i dret a l'honor tant de persones com empreses o marques registrades.

En aquest sentit, els articles, vídeos, bases de dades, continguts, imatges o logotips, anàlisi, entre d'altres, que apareguin a la nostra Pàgina Web o es difonguin com a conseqüència dels serveis contractats, de DISCMEDI al client, són titularitat de DISCMEDI o de persones o empreses que ens n'han autoritzat la publicació expressament, és a dir, dels quals s'ostenta els drets d'explotació; o bé es troben subjectes a llicències que ens permeten fer un ús adequat d'aquests materials en el sentit del que s'expressa aquí o a l'Avís legal.

16.2. Prohibicions per a l'Usuari o Client

El Client no pot utilitzar els continguts als quals accedeixi per a:

(i)Distribuir els continguts de la Pàgina Web mitjançant la revenda d’aquests, aprofitant-se dels drets d’autor de tercers, del know-how i drets de propietat intel·lectual de DISCMEDI, sense comptar amb els permisos pertinents. Això, a més, causa un dany o perjudici econòmic a DISCMEDI que, en cas de detectar aquest tipus de comportaments, es reserva el dret de reclamar;

(ii)Dur a terme qualsevol tipus d’actuació contrària a la llei.

També està prohibit utilitzar material que vulneri i/o afecti els drets de propietat intel·lectual i industrial d'altres usuaris i/o tercers (marques, nom comercial, eslògan, fotografies, continguts…) aprofitant l'accés a continguts oferts per DISCMEDI . Sobre això, els clients hauran d'evitar pujar, publicar o tornar a compartir el material de tercers al qual hagin accedit gràcies al servei contractat i que estigui protegit per la llei de propietat intel·lectual i/o industrial, sense comptar amb la deguda autorització de la seva titular o sense que s'hagi assegurat que, en utilitzar-lo, compte o disposa de la llicència corresponent per fer-ho.

L'INCOMPLIMENT TOTAL O PARCIAL DE LA PRESENT CLÀUSULA PER PART DEL CLIENT (JA SIGUI EMPRESA O PERSONA FÍSICA) DONARÀ DRET A DISCMEDI PER EMPRENDRE QUANTES ACCIONS LEGALS SIGUIN NECESSÀRIES.

17. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que l’Usuari faciliti són indispensables per a la prestació del servei que oferim mitjançant aquesta Pàgina Web. En registrar-se o subscriure's a la Pàgina Web, es compromet a proporcionar-nos dades vàlides, dades que permeten la prestació del servei per part de DISCMEDI i la correcta identificació com a Client; així com l'enviament d'informació i publicitat que DISCMEDI pugui creure que pugui ser del vostre interès, si així ens ho hagués autoritzat.

Tractarem les vostres dades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d'abril , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, tot això amb l'objectiu de garantir-ne la privadesa i ser transparents amb l'ús de les seves dades.

La política de protecció de dades que apliquem, en tot cas, és la definida a la nostra Política de Privacitat de total aplicació a aquest text.

18. SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Donant compliment al que disposa el Reglament 524/203, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, a partir del 15 de febrer de 2016, el Client té a la seva disposició la possibilitat de plantejar qualsevol litigi o reclamació extrajudicial del mateix, que consideri generat en virtut de la nostra Pàgina Web o dels Serveis Oferts de forma online, mitjançant el mecanisme alternatiu per a consumidors i comerciants que trobareu a l’enllaç següent:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Mitjançant aquest, podrà accedir a entitats de resolució alternativa de conflictes amb procediments de qualitat establerts per fer-ho. Aquesta Pàgina Web és multilingüe i està dissenyada perquè sigui accessible per a tothom, i funcionarà de la següent manera:

1. Haureu de completar un formulari de reclamació en línia i enviar-lo des de la pròpia Pàgina Web;

2. La reclamació arribarà al titular de la Pàgina Web qui proposarà davant del cas concret, una entitat de resolució alternativa per a aquell conflicte;

3. Un cop acordada l'entitat de mediació, l'entitat mediadora rebrà la petició i s'ocuparà del cas de manera electrònica, i proposarà una solució en un termini de NORANTA (90) dies.

19. JURISDICCIÓ APLICABLE

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació de les presents CC, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, en especial si no hi ha resolució per la via anterior, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.

En tot cas, tractant-se duna persona jurídica o professional, els tribunals competents seran els de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre. En cas que el Client sigui persona física, els tribunals competents seran els corresponents al seu domicili.

© DISCMEDI, 2023. Tots els drets reservats.

Aquesta botiga es una col·laboració
entre el Grup Enderrock i Discmedi